ตัวแทนจำหน่าย | ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง
Null
 

ตัวแทนจำหน่าย “ข้าวอัศจรรย์…ตรานาคแดง”

 สนใจสั่งซื้อ หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย 

สามารถติดต่อที่ฝ่ายผลิต วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมตำบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000  โทร&Fax : 044854154,089-7109194,085-4192489,098-1593982 

—————————————————————————————————————————–

หรือสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดต่างๆ ดังนี้

—————————————————————————————————————————–

ภาคเหนือ

—————————————————————————————————————————–

จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอเมือง :

         –  คุณจรรรยา  ลิมปิทีป โทร : 081-952-6777

จังหวัดเชียงราย

อำเภอเมือง :

         –  คุณศตชาติ  อินต๊ะสงค์ โทร : 081-021-4579

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอปาย :

         –  คุณสายฝน ชูตรงจรูญ  โทร : 086-188-8475

—————————————————————————————————————————–

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

—————————————————————————————————————————–

จังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอนาคู :

         –  คุณวุฒิชัย  ทำนาผล โทร : 099-830-0397

จังหวัดขอนแก่น

อำเภอเมือง :

         –  มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร : 043-863-804 , (คุณบี 086-                860-1868)

         –  AGRO Outlet อาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            โทร : 097-214-1209

         – ซุปเปอร์สโตร์ปลอดสารพิษ เอเดน-ขอนแก่น  โทร : 043-228235 , 089-841-5594 ,             089-841-5594

อำเภอน้ำพอง :

         –  คุณนัยนา  ไพบูลย์(ร้านพีพีคาร์แคร์) โทร : 081-871-8273

จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอเมือง :

         –  คุณจุฬารัตน์  วงศ์ษา โทร : 098-159-3982

         –  คุณรัตนา  รุ่งเจริญพงษ์ หจก.รวมวิทยานครราชสีมา โทร : 081-877-0307

จังหวัดชัยภูมิ

อำเภอเมือง :

         – วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ตำบลโพนทอง (ร้านก้อนคำ สิทธิวงศ์) โทร :                  089-710-9194 , 085-419-2489

         –  ไปรษณีย์ชัยภูมิ คุณทิพย์วรินทร์  เปล่งสุวรรณ์ โทร : 091-831-7545

         –  ร้านประชารัฐ ปั้ม ปตท. ตรงข้ามบิ๊กซีชัยภูมิ

อำเภอจัตุรัส :

         –  ร้านดอนละนาม(ปลาส้มไร้ก้าง) 

         –  ร้านจัตุรัสเอสเพสใน ปั้ม ปตท.ข้างเซเว่น อ.จัตุรัส โทร : 086-255-5154

จังหวัดสุรินทร์

อำเภอเมือง :

         –  คุณสุวรรณา  แซ่อึ้ง  โทร : 093-998-1580

จังหวัดหนองบัวลำภู

อำเภอเมือง :

         –  คุณพิสมัย  โสชู  โทร : 089-712-8467,087-221-6316

 

—————————————————————————————————————————–

ภาคกลาง

—————————————————————————————————————————–

กรุงเทพมหานคร สามารถสั่งซื้อในพื้นที่ไกล้เคียงได้ ดังนี้

เขตบางแค

         –  คุณศิริพร  พิริยธรรม โทร : 098-252-7237

เขตพญาไท

         –  ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก(คุณตุ๊ดตู่) โทร : 088-426-8668

เขตลาดพร้าว

         – คุณยุภา บุณเรือง โทร : 089-205-1099

         –  คุณสุทธาสินี  กว้างขวาง โทร : 096-559-6147,081-910-5100

เขตคลองสามวา

         –  คุณชูศักดิ์  ลอย(ตั้ม) โทร : 081-372-7991

เขตดอนเมือง

         –  พ.ต.ท.กิติศักดิ์  เกตุกะเสริม โทร : 086-793-9342,094-959-9916

จังหวัดปทุมธานี

ตำบลคลองหก :

         –  คุณปาณิศา  กุหลาบกุลี โทร : 083-179-1287

จังหวัดนครปฐม

อำเภอเมือง :

         –  คุณเอมอมร  สารพันธ์ุ โทร : 081-942-5674

จังหวัดนนทบุรี

อำเภอปากเกร็ด : 

         –  คุณยุภา บุญเรือง โทร: 089-205-1099

         – คุณสมสนิท  ทับทิมดี  โทร : 083-832-0211

 

—————————————————————————————————————————–

ภาคตะวันออก 

—————————————————————————————————————————–

จังหวัดชลบุรี

อำเภอเมือง : 

         –  คุณถาวรสิทธิ์  งามเรียม(โกหล่ำ)  โทร: 062-593-9698

         –  คุณวรรณา  ปัทมวณีชชา  โทร: 081-553-0734

จังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว :

         –  คุณจำนงค์  นาคสีเหลือง  โทร: 081-750-3931

จังหวัดระยอง

อำเภอเมือง :   

         –  คุณสมจิต – คุณสุทธิชัย  ทิศา โทร : 080-976-5356

จังหวัดจันทบุรี

อำเภอเมือง :

          – คุณธนิดา  ผ่องโสภา โทร : 081-949-8365

อำเภอสอยดาว :

         –  คุณวิลัยพร  ถนอมงาม สหกรณ์การเกษตรสอยดาว จำกัด โทร : 080-635-0159

 

—————————————————————————————————————————–

ภาคใต้

—————————————————————————————————————————–

จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอเมือง :

         –  คุณลักขณา  รัตนพฤษ์ขจร วังเด็กเบเกอรี่ โทร : 081-968-1736

จังหวัดนราธิวาส

อำเภอเมือง : 

         –  คุณอรัญญา  อามีเราะ โทร : 081-099-4371,081-275-7705,080-705-5208

จังหวัดนราธิวาส

อำเภอสุไหง-โกลก :

         –  คุณสมโภชณ์  หงษ์กัตติอานนท์ โทร : 081-990-8456

จังหวัดยะลา 

อำเภอเมือง :

         –  คุณพรทิย์  สำราญ โทร : 082-281-9973

จังหวัดภูเก็ต

อำเภอเมือง :

         –  คุณกรษณ  งามเรียม(เฮียกร) โทร : 081-693-3901