เกี่ยวกับเรา | ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง
Null

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. ผลิตภัณฑ์

๑.๑ ผลิตภัณฑ์ ชื่อ ข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง

๑.๒ ผลิตภัณฑ์ ชื่อ ข้าวกล้องเพาะงอกเม็ด๖สายพันธุ์

๒. ความเป็นมา

          เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่)  ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพร ร่วมกับกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สำรวจและคัดเลือกพื้นที่นาของชาวบ้าน หมู่ ๓,๔,๙,๑๐,๑๑ ของตำบลโพนทอง ได้นำพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕มาปลูก แล้วส่งขายให้ประเทศสิงคโปร์รวมระยะเวลา ๓ปี หลังจากสิ้นสุดโครงการฯ ดิฉันประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนตำบลโพนทอง ทั้งเรื่องการปรับปรุงบำรุงพื้นดินให้ปลอดสารพิษ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวของประชาชนในตำบล

          * อีกประการหนึ่ง ในระยะนั้น โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลมีปัญหามาก การแปรรูปข้าวเป็นการแก้ปัญหา เรื่องการจำหน่ายข้าวของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ประกอบกับกลุ่มได้มองการณ์ไกลถึงข้าวคุณภาพที่ปลอดสารเคมี ข้าวคืออาหารและยาหม้อใหญ่ของคนทั้งโลก ด้วยเหตุนี้จึงร่วมหารือ/ประชุมจัดตั้งกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายขึ้น เพื่อสานต่อโครงการดังกล่าว และนำข้าวมาแปรรูปเพื่อต่อยอด เพิ่มมูลค่ายิ่ง ๆ ขึ้น จากภูมิปัญญาไทยแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องการสืบสานต่อยอดอาชีพ บรรพบุรุษที่รัก และเคารพ เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้น

๓. อัตลักษณ์ (เอกลักษณ์) / จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

          เนื่องจากพื้นที่นาด้านทิศเหนือของตำบลโพนทองหมู่ที่ ๓,๔,๖,๙,๑๐,๑๑ เป็นพื้นทีนาดอนลักษณะเป็นดินภูเขา และมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกข้าวและทดน้ำเก็บขังไว%

 

๔.มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

           ๔.๑  หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “นาคแดง”

                   นาคแดง... Capture

           ๔.๒ OTOPสินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์

                   โลโก้โอท๊อป02

           ๔.๓ เครื่องหมาย อย.

                  images nb

             ๔.๔ เครื่องหมาย เจ

                  โลโก้4

             ๔.๕ เครื่องหมาย GMP

                   GMP1

             ๔.๖ เครื่องหมายมาตรฐาน Q 
                     สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับฟาร์มหรือแหล่งปลูกที่ดำเนินการตาม GAP (Good Agriculture Practices  หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม)  มีมาตรฐาน COC (Code of Conduct หรือข้อกำหนดที่เกียวข้องกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม)  และ ระบบประกันคุณภาพ GMP (Good Manufacturing Practice หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร)

 

                     0ae8a04cb5b3d26afb870817603ecd89

           ๔.๗ ตราสัญญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มาตรฐานจังหวัดชัยภูมิ

                     chaiyaphum brand (3)

           ๔.๘ เครื่องหมายมาตราฐาน มผช.

 

           ๔.๙ บาร์โค้ดเลขที่

 

           ๔.๑๐ QR CODE

 

           ๔.๑๑ ใบรับรองการปฏบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าวเปลือก

                   GAP1

           ๔.๑๒ การประกวดแผนธุรกิจ OTOP ดีเด่นระดับประเทศ ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

                   แผน OTOP

           ๔.๑๓ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสหกิจชุมชน

                  วิสาหกิจ...

           ๔.๑๔ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ GAP

                  แผนภูมิเครือข่าย200x80

           ๔.๑๕ เกียรติบัตรได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  นาข้าวอินทรีย์ ของ นาง สุวภัทร สิทธิวงศ์ จาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

                  นาข้าวอินทรีย์1

           ๔.๑๖  เกียรติบัตรได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  นาข้าวอินทรีย์ ของ นาย จิตรภาณุ  สิทธิวงศ์ จาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

                  นาข้าวอินทรีย์2

           ๔.๑๗  เกียรติบัตรได้ผ่านการอบรมขยายเครือข่ายมวลชนหลักสูตร “ปราชญ์ชาวบ้านไทย ใจรักษ์แผ่นดิน”  ของ นาย จิตรภาณุ  สิทธิวงศ์ จาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

                  ปราชญ์ชาวบ้าน

๕  กระบวนการผลิต

          .๑ วัตถุดิบและส่วนประกอบของ        ข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์…ตรานาคแดง”

          ๑)  ข้าวหอมนิลเพาะงอก  (Germinated  brown  Hom  Nil  Rice)

          ๒)  ข้าวสังหยดเพาะงอก  (Germinated  Sangyod  brown  Rice)

          ๓) ข้าวมะลิเพาะงอก  (Germinated  Jasmine  Rice)

          ๔) ข้าวมะลิแดงเพาะงอก  (Germinated  red  Jasmine  Rice)

          ๕) ข้าวเหนียวเพาะงอก  (Germinated  Sticky  Rice)

          ๖) ข้าวไรซ์เบอรี่เพาะงอก  (Germinated  Ricebery)

          ๗) งาดำ  (Black  Sesame  Seeds)

          ๘) ถั่วเขียว  mung  bean  Seeds

          ๙) แก่นตะวันผง  (Powdered  Jerusalem  artichoke)

               

๕.๒ ขั้นตอนการผลิต
วิธีผลิตข้าวกล้องงอก

          ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
          การควบคุมคุณภาพการผลิต และการแปรรูปดังนี้
๕.๒.๑ พื้นที่นาทุกคนในกลุ่มเครือข่ายจะต้องเข้าสู่การทำนาแบบGAP (Good Agricuture Practice)การผลิตที่ดีและเหมาะสม ซึ่งในอนาคตเราต้องเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ (Organic)ทุกขั้นตอนการผลิตจะอยู่ภายใต้การควบคุมของศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ,กรมการข้าว,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          – ปุ๋ยน้ำอินทรีย์สูตรเข้มข้น

          – ขั้นตอนการทำนา (มัดกล้า ถอนกล้า ดำนา เกี่ยวข้าว ตากข้าว เก็บข้าว

๕.๒.๒ กระบวนการทำข้าวกล้องงอก ต้องให้จมูกข้าวงอกผ่านเมล็ด(ข้าวฮาง) เท่านั้น

เพื่อให้ได้สารอาหารที่มากกว่า การงอกจากข้าวกล้อง

– แช่ข้าว บ่มข้าว นึ่งข้าว ตากข้าว คัดเมล็ด

๕.๒.๓ การแปรรูปจากข้าวกล้องงอกเป็นข้าวผงจะต้องรีบทำทุกขั้นตอนในระยะเวลาที่ใกล้เคียงจะได้ไม่ปล่อยข้าวไว้นาน (เพื่อความสดของข้าว)

          –  คั่วข้าว บดข้าว ผสมข้าว ซีลข้าว บรรจุ

๖. ความรัก ความสามัคคี และความอบอุ่น ที่ทีมงาน

“ข้าวอัศจรรย์…ตรานาคแดง”  มีให้แก่กัน
          ๖.๑  งานพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว ๒๐ ม.ค.๒๕๕๘

          .๒ ทีมงานข้าวอัศจรรย์…ตรานาคแดง…รวมทีมกระชับความอบอุ่นในวันสงกรานต์

          .๓ทีมงาน “ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง” ร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

          ๖.๔ ณ ห้องผลิต

๗.ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
          ๗.๑ แผนภูมิเครือข่ายวิสาหกิจชุม ศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง

          .๒ ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
                    .๒.๑   การออกบู้ทภายในจังหวัด ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ

                    .๒.๒  การจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ต
                    –  เว็บไซด์ :www.gonkham.com,http://duangjun-khawthai.buyotop.com
                    – Face book  page  : ผู้ผลิตข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง
                    – Line iD :  gonkham.  Tel & Fax 044-854154

                    Mobile.089-710-9194,081-721-5452, 085-419-2489

สนับสนุนโดย

          ๑.ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง ถวายข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

catsss

          ๒.ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง มอบข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง ให้กับนายกรัฐมนตรี

สติ๊กเกอร์_Roland2

          ๓.ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทองและทีมงาน มอบข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สติ๊กเกอร์_Roland 1

          ๔.ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง มอบข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง ให้กับ พลโทชาตอุดม ติตถะสิริรองเสนาธิการทหารบก

1426939314001

          ๕.ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง มอบข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง ให้กับท่านเรณู  ตังคจิวางกูร รองเลขานายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง

สติ๊กเกอร์_Roland 10

          ๖.นายชวิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การสนับสนุน “ข้าวอัศจรรย์…ตรานาคแดง” ๕เม.ย. ๕๘.

สติ๊กเกอร์_Roland 9

          ๗.ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทองและทีมงาน มอบข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง ให้กับ นางนงนภา สุกลคนาถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

          ๘.อดีตท่านทูตสหรัฐอเมริกา คริสตี้ เคนนี่ย์  เยี่ยมชมและสนับสนุน ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง

สติ๊กเกอร์_Roland 6

          ๙.ทีวีสีช่อง ๓ ถ่ายทอด “ ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง” รายการคุณคำรณ หว่างหวังศรี เรื่อง กินข้าวให้เป็นยา  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

สติ๊กเกอร์_Roland 3

          ๑๐.สัมภาษณ์ คนเป็นมะเร็งกับ ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง   ๓๐- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

สติ๊กเกอร์_Roland 5

          ๑๑.ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง สัมภาษณ์ อาชีพเด่นของจังหวัดชัยภูมิประจำปี ๒๕๕๗ในงานมหกรรมอาชีพ จัดโดย สำนักงาน แรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

สติ๊กเกอร์_Roland 4

          ๑๒. สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์  “ข้าวอัศจรรย์…ตรานาคแดง” แบรนด์ดังประจำถิ่นฉบับวันศุกร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘


67930

          ๑๓. ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันสงกรานต์

1430174470560 1430174475429